El nombre de rebuts de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que cobra l'Ajuntament de Manresa i que superen els cinc-cents euros augmenta. Si per al 2019 la previsió era que el nombre d'impostos de béns immobles que superava el mig miler d'euros fos de 16.227, per al 2020 se'n comptabilitzen 17.295. Això representa 1.068 rebuts més, que percentualment suposen el 6,6% més d'un any per l'altre.

Els 17.295 rebuts d'IBI de més de mig miler d'euros que l'Ajuntament de Manresa preveu recaptar enguany representen el 28,2% del total de 61.301 rebuts.

D'altra banda, cal tenir en compte que hi ha més de 22.000 rebuts d'IBI que no arriben als cent euros i que sobretot corresponen a pàrquings. Així que, de la resta de rebuts, els de més de 500 euros són gairebé la meitat.

L'Ajuntament de Manresa girarà aquest any dos-cents rebuts més que l'any passat, 61.301 respecte dels 61.100 rebuts d'IBI del 2019. D'aquests, 51.261 corresponen a persones físiques i els altres 10.040 a persones jurídiques (associacions o empreses).

Del total de 61.301 rebuts, 22.092 tenen imports de menys de 100 euros, dels quals uns 21.000 són d'aparcaments. Dels 17.295 rebuts de més de 500 euros, 5.752 tenen un import d'entre 500 i 600 euros; 3.684 de 600 a 700 euros; 2.084 de 700 a 800 euros; 1.384 de 800 a 900 euros; 946 de 900 a 1.000 euros i 3.445 són de més de mil euros.

Per la banda inferior al mig miler d'euros, hi ha 6.598 rebuts d'entre 400 i 500 euros; 7.412 de 300 a 400 euros; 4.439 de 200 a 300 euros; 3,465 de 100 a 200 euros i els ja esmentats 22.092 rebuts amb imports inferiors a 100 euros, la gran majoria dels quals corresponen a pàrquings, que també tributen IBI però amb quantitats inferiors a la dels habitatges, comerços i indústries.

Si als rebuts d'IBI per l'habitatge s'hi afegeixen els de l'aparcament, el resultat són quantitats ben significatives que moltes famílies han de pagar per cobrir la recaptació per aquest impost.

Mitjana de 558 euros

La mitjana de l'IBI residencial que hauran de pagar les famílies enguany a la ciutat de Manresa és de 558 euros. Una altra mitjana és la de la quota total, que dona 419 euros si es comptabilitzen els més de vint mil aparcaments que també paguen contribució, i molts dels quals s'emmarquen en la quota de fins a cent euros. Tenint en compte que moltes llars i negocis també paguen per la plaça de pàrquing, el resultat és encara superior.

Per a aquest any, el tipus impositiu general de l'IBI serà del 0,91%. És a dir, la quota del 2020 equivaldrà al 0,91% del valor cadastral de l'immoble.

El tipus impositiu general passa del 0,895% de l'any passat al 0,91% enguany. Per als béns immobles rústics canvia el tipus impositiu del 0,381% al 0,387%.