A 31 de desembre del 2020, l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa tenia un valor de 174 milions d'euros.

El ple municipal va aprovar la rectificació de l'inventari. Els ens locals han de portar un inventari dels seus béns, el qual ha de comprendre els de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. L'inventari ha de ser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon.

Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari.

L'inventari inclou:

 • Béns de domini públic, ús públic, parcs i jardins: 13.763.562 euros
 • Béns de domini públic, ús públic, places i vials urbans: 36.888.626 euros
 • Béns de domini públic ús públic, vials no urbans: 1.343.907 euros
 • Altres béns d'ús públic: 919.138 euros
 • Immobles de servei públic: 76.914.445 euros
 • Drets reals de servei públic: 490.570 euros
 • Mobles de servei públic: 11.353.616 euros
 • Drets de propietat immaterial de servei públic: 939.809 euros
 • Immobles patrimonials: 25.907.843 euros
 • Drets reals patrimonials: 4.064.988 euros
 • Mobles patrimonials: 15.586 euros
 • Crèdits i drets de caràcter personal patrimonial: 1.548.478 euros
 • En total, 174.150.573 euros