El Consell Comarcal del Solsonès ha presentat el seu segon Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, del qual se n'extreu que la bretxa salarial a l'ens comarcal és d'un 28,25% si es té en compte les retribucions per hores treballades entre homes i dones. Aquest indicador és superior a la mitjana de Catalunya, que se situa al voltant del 23,4%.

Tant en la distribució de la plantilla com en la presència d'homes i dones en els òrgans de govern s'ha evidenciat una segregació vertical important. La segregació vertical fa referència a l'escassa presència de dones en càrrecs directius i de responsabilitat. Dels 16 homes que hi ha a la plantilla del Consell Comarcal i del Patronat, un 43% ocupen llocs de responsabilitat com la gerència o són responsables d'àrea. En el cas de les dones aquest percentatge és només del 13%, malgrat ocupar també la presidència.

A part de les desigualtats pel que fa a la distribució de dones i homes en les diferents categories laborals, hi ha una altra asimetria que mostra com les dones es concentren en les àrees tradicionalment més feminitzades (serveis socials, atenció al públic, treballadores familiars, administració, etc) mentre que els homes es concentren sobretot en àrees més tècniques i també al capdavant de les principals àrees de gestió (gerència, recursos humans, intervenció, secretaria) i serveis tècnics.

De l'estudi també se'n destaca el fet que un el 21% de les dones tenen jornades reduïdes mentre que en el cas del homes, aquest percentatge és del 12,5%. La diferència, però, és que en el cas de les dones els motius són majoritàriament per la cura d'infants i en el cas dels homes per altres motius.

El conseller comarcal d'Acció Social, Xavier Castellana, va explicar que l'objectiu d'aquest pla és fer aflorar les desigualtats ocultes que hi ha a la societat i buscar-ne una solució. Per fer-ho, el pla presenta una sèrie de mesures com incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit retributiu del conveni col·lectiu de manera que les feines d'igual valor tinguin la mateixa retribució, sense biaixos de gènere o incorporar mecanismes per revertir la segregació vertical i horitzontal.

Per poder tenir una visió més objectiva de les diferències entre unes tasques i altres, el Consell està elaborant una relació de llocs de treball que permetrà tenir una idea més acurada de la situació actual.