En paral·lel

Que cadascú es tregui la neu, com abans

L’Ajuntament de Puigcerdà inclou a la nova ordenança de Convivència Ciutadana una norma que recupera el costum ancestral al Pirineu segons el qual cada veí es netejava la neu del seu portal i tram de carrer · El costum encara es fa als pobles però a Puigcerdà majoritàriament se n’ha perdut el costum dificultant la neteja pública a l’hivern

Un veí de Bellver neteja el seu portal i el tram de carrer de casa seva després d’una nevada | MIQUEL SPA

Un veí de Bellver neteja el seu portal i el tram de carrer de casa seva després d’una nevada | MIQUEL SPA

Miquel Spa

Miquel Spa

Com un retorn als costums tradicionals de responsabilitat col·lectiva i bon veïnatge. L’Ajuntament de Puigcerdà ha inclòs en la nova ordenança municipal de convivència ciutadana l’obligació dels veïns de netejar la neu dels seus trams de vorera. Negre sobre blanc. Norma en un paper oficial d’un costum ancestral que la massificació de les ciutats, la tendència global a l’individualisme i la percepció que l’administració ho ha de fer tot havia arraconat.

Un vehicle especial treu la neu d’un carrer cèntric de Puigcerdà | FIRMA

Un vehicle especial treu la neu d’un carrer cèntric de Puigcerdà | FIRMA / miquel spa

Aquesta és una acció que als pobles encara es fa sense dubtar. Després de la nevada, quan el cel s’obre i s’albira unes hores ja sense precipitació, cada veí baixa al portal. Agafa la pala i el raspall gruixut i, quan la neu encara és pols, no pesa i és de fàcil moure, escombra i neteja el seu tram de via pública. Alguns veïns es coordinen i s’ajuden, ja sigui fent la part de l’altre per amistat o netejant els entorns comuns més allunyats de la porta pròpia. En les últimes dècades aquesta actitud s’ha anat perdent i molts avis cada hivern la recorden quan, passats uns dies de la nevada, alguns portals presenten encara un gruix de neu, ara ja compactada i de difícil extracció. Tant és així que l’Ajuntament de Puigcerdà ha optat per incloure en la nova ordenança municipal un apartat en el qual queda palesa l’obligació dels veïns de col·laborar amb la neteja de la vila els dies de nevada.

Així, la norma sobre convivència ciutadana especifica que, «en els casos de nevada, s’observaran les prevencions especials següents: En tota finca urbana s’organitzarà i prestarà un servei extraordinari de neteja de la vorera i/o calçada corresponent, a fi de deixar-la lliure de la neu acumulada o glaç, per facilitar l’accés i el pas als vianants». En el segon punt, es remarca que «en tot cas, la neu o glaç retirat que no es pugui fondre serà apilonada sobre la voravia sense tirar-la al centre de la calçada, de manera que quedi lliure l’embornal. Mentre durin les operacions de neteja i recollida de la neu a la via pública, els propietaris i conductors de vehicles hauran d’observar quant a estacionament i aparcament, les instruccions que a l’efecte dicti l’autoritat municipal».

El text també fa incidència en la neu en altres parts dels edificis particulars: «la retirada de neu acumulada als terrats, balcons i altres obertures i sortints de l’edifici haurà de fer-se de manera que no perjudiqui o dificulti la circulació de vianants i rodada per les voreres i calçades respectivament i en observació del previst en els apartats un i dos anteriors».

També negocis i solars

El quart punt de l’ordenança recalca el paper actiu dels veïns fent èmfasi també en els que no ho són estrictament d’un domicili particular sinó que també d’un negoci com ara un establiment comercial o d’un terreny encara per edificar com ara els solars: «estaran obligats a realitzar o prestar aquests serveis, per l’ordre que s’exposa, les següents persones (la neteja s’ha de fer de tot el front de façana i en l’amplada que permeti el pas a vianants): els propietaris de l’edifici en el cas de voreres o calçades corresponents a llurs façanes, amb independència de quina sigui la destinació o funció de l’edificació, els titulars del negoci quan es tracti d’indústries, comerços o botigues, en proporció a la part de vorera situada al seu davant, el titular administratiu quan es tracti de voreres corresponents a edificis públics, i els propietaris en el cas de voreres corresponents a solars sense edificar».

L’aprovació i posada en vigor de la nova ordenança municipal de Convivència Ciutadana s’emmarca en la voluntat de l’equip de govern local de posar al dia la neteja els carrers. En aquest sentit, la reforma dels vials més malmesos, la renovació de la recollida de les escombraries i la neteja dels espais públics va ser un dels aspectes que tots els partits polítics van incloure unànimement als respectius programes electorals. En aquest sentit, la neteja dels carrers a l’hivern durant els episodis de nevades és un dels maldecaps tradicionals del consistori. Cada hivern l’Ajuntament de Puigcerdà pot arribar a llançar al carrer mitja tona de sal potassa per evitar l’acumulació de neu o la creació de plaques de gel. És per això, que un canvi de mentalitat en la ciutadania amb un retorn als costums tradicionals de neteja del tram de vorera permetria a la vila fer un tomb radical en la gestió dels carrers. Per això, en el mateix títol i capítol de les nevades, l’ordenança regula la generació de brutícia al carrer: «és prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins, zones naturals, i de la via pública en general» i «és prohibit rentar i reparar qualsevol mena de vehicle a la via pública, exceptuant casos excepcionals i degudament justificats». El repte municipal serà ara fer complir el costum fet norma.n

[object Object]

La normativa també fa incicèndia en la neteja dels carrers relacionada amb els animals. Així, el text dicta que «les persones que passegin animals de companyia han de minimitzar els efectes de les defecacions i miccions als espais públics o d’ús públic, especialment a les façanes dels edificis, portes o entrades a establiments o al mobiliari urbà, retirant els excrements i netejant l’espai, si s’escau, amb un producte biodegradable, que es col·locaran en embolcalls impermeables tancats i es dipositaran preferentment al contenidor de rebuig o, excepcionalment, a la paperera més propera».