S'inicien a Gironella els treballs de reparació de dos trams d’escullera de pedra per protegir un col·lector afectat pel temporal Glòria. L'actuació, que promou el Consell Comarcal del Berguedà, es realitzarà a la zona propera a la Font del Balç i l’altra a l’antic escorxador reconvertit en mirador. Per dur a terme aquests treballs, que és previst que s’allarguin un mes, ha estat necessari rebaixar el nivell del riu Llobregat. Es manté el cabal ecològic i el restant es desvia pel canal proper i es retorna al riu aigües avall.

El gener de l’any 2020, el temporal Glòria va provocar una forta crescuda del riu Llobregat que va multiplicar el seu cabal normal fins a assolir els 250 m³/s a la sortida de l’embassament de La Baells. A conseqüència es van produir danys a les infraestructures més pròximes a la llera del riu, com és el cas del col·lector de sanejament en alta al seu pas pel terme municipal de Gironella. En concret van quedar descalçats dos punts d’aquest col·lector i era necessari actuar per prevenir danys greus en cas de noves tempestes. Aquest col·lector està ubicat al marge del riu a escassos metres per sobre de la cota de la làmina d’aigua.

Es refaran dos trams d’escullera de pedra natural atès que aquest material és resistent i no pateix desperfectes amb el contacte permanent amb l’aigua. També assegura estabilitat davant de possibles avingudes d’aigua que es puguin produir en el futur.

Concretament a la zona propera a la Font del Balç es farà un sanejament dels blocs residuals de l’anterior mur destruït per l’augment del cabal, aprofitant aquells que per les seves dimensions aportin garanties d’estabilitat. Es formigonarà, amb formigó abocat des del camió, el fonament de l’escullera per tal de dotar-la d’una base estable i resistent i per sobre es col·locaran les peces de l’escullera fins a la cota del col·lector en alta.

Es refarà el tram de 30 metres de llarg i 2,5 metres d’alçada per tal d’omplir el buit creat sota el col·lector en alta.

En el cas del mirador, per restaurar el mur existent es formigonarà, amb formigó abocat des del camió, el fonament de l’escullera per tal de dotar-la d’una base estable i resistent i per sobre es refarà l’escullera fins a la cota del col·lector en alta, en un tram de 25 metres de llarg i 3,5 metres d’alçada. En finalitzar els treballs es restauraran els espais al seu estat previ.

Aquestes dues actuacions tenen un cost de 79.350 euros. El 100% del finançament prové de l’Atribució de Recursos en Concepte de Reposicions i Millores a l’àmbit del Consell Comarcal del Berguedà pels anys 2023, 2024 i 2025 de l’Agència Catalana de l’Aigua.

CC Berguedà