Les Ordenances Fiscals, juntament amb els Pressupostos, constitueixen els dos instruments bàsics de la gestió econòmica d’un Ajuntament. Mitjançant les Ordenances Fiscals, els Ajuntaments regulen els diferents impostos, taxes i preus públics municipals, establint, com a elements fonamentals, els tipus impositius i les bonificacions a aplicar, dins del marc que defineix la Llei estatal d’Hisendes Locals.

La revisió de les Ordenances es fa del tot necessària, per poder fer front als increments de les despeses i elaborar un Pressupost equilibrat. Gran part de les despeses ordinàries no són motivades per decisions voluntàries de l’Ajuntament. Els principals contractes de serveis tenen clàusules de revisió de serveis. Les retribucions dels funcionaris es preveu que augmentin entorn del 3,5%, d’acord amb el que acordi el Govern d’Espanya per a tota la funció pública. El cost dels subministraments s’ha incrementat d’una manera espectacular, com també ho han fet els interessos dels préstecs concertats per al finançament d’inversions.

El Govern municipal és conscient que no és possible fer front a aquests increments de despeses només amb els increments dels impostos i taxes municipals. La proposta que presentem a aprovació és moderada, amb un increment general aplicat a tots els impostos i taxes del 2,5% (mateix percentatge que es va aplicar pels anys 2022 i 2023), amb les excepcions de l’impost de plusvàlua, que augmenta el tipus en un 10% (del 25% al 27,5%), i la Taxa de recollida i gestió de residus, que augmenta en un 15% ( pels habitatges suposa passar de 130 a 151 €/any). En el cas de l’impost de plusvàlua, les quotes d’aquest impost s’han vist reduïdes sensiblement, degut a un canvi en el criteri per calcular l’increment del valor, motivat per una Sentència de Tribunal Constitucional. I pel que respecte a la Taxa de residus, era necessari fer aquest increment del 15% per reduir el «gap» entre el cost del servei i el rendiment de la taxa, que amb l’increment serà encara de -2,3 ME. La gestió d’aquest servei es veu afectat per les directives de la Unió Europea i la normativa estatal, que obliga els Ajuntaments a assolir uns percentatges de recollida selectiva, a cobrir la totalitat del cost del servei amb el rendiment de la taxa, i a establir un sistema de pagament per generació (aplicació del principi general de qui contamina paga).

L’impacte econòmic de totes aquestes mesures s’estima en uns 2,1 ME, que suposa un increment mig ponderat del 4% respecte dels ingressos dels impostos i taxes municipals que es preveuen recaptar aquest any 2023. Si tenim en compte la inflació del 2022 (8,2%) i la del 2023 (actualment del 3,5 € i amb la previsió del Banc d’Espanya d’arribar al 4% a finals d’any), podem afirmar que, en termes reals, l’any 2024 no augmentarà la pressió fiscal dels ciutadans.

A més d’aquest increment de 2,1 ME procedent dels impostos i taxes municipals, la Hisenda municipal també tindrà uns majors ingressos procedents de la participació municipal en els tributs de l’Estat (IRPF i IVA), que encara no coneixem en aquests moments i que podem estimar en un increment entorn del 3,5%.

Per últim, però no menys important, s’estableixen importants bonificacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a les empreses que s’instal·lin al Polígon del Pont Nou i al Parc Tecnològic, que poden arribar fins al 65% de la quota en funció dels nous llocs de treball que es creïn, així com sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), amb bonificació del 50% de la quota.

En definitiva, es tracta d’una proposta responsable i moderada, tècnicament i jurídica impecable, que, acompanyada d’un tractament rigorós de les despeses, ens permetrà presentar un Pressupost municipal equilibrat pel 2024.