Fa dues setmanes parlàvem de la traducció en anglès del futur català oferint la regla següent:

Si l'oració en català es pot convertir en el gir castellà «ir + a + verb», en anglès és obligatori l'ús de be going to; si no, fem servir will.

Exemples:

1) Demanaré un augment de sou al meu cap. / Sona bé «Voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe.» / Fem servir be going to. I'm going to ask my boss for a raise. NO: I will ask my boss...

2) Potser ho faré demà. / NO sona bé «Quizás voy a hacerlo mañana.» / Fem servir will. Maybe I will do it tomorrow.

3) Seré metge, quan sigui gran. / Sona bé «Voy a ser médico cuando sea mayor.» / Fem servir be going to. I'm going to be a doctor when I grow up. NO: I will be a doctor...

4) S'amagarà a l'armari. / Sona bé «Se va a esconder en el armario.» / Fem servir be going to. He's going to hide in the closet. NO: He will hide in the closet.

NOTA: En la majoria de les expressions condicionals i concessives, no sona bé el gir «ir + a + verb». Per tant, fem servir will. Exemples:

5) Si m'ajudes et pagaré. / NO: sona bé «Si me ayudas te voy a pagar.» / Fem servir will. If you help me, I will pay you.

6) Encara que corris, perdràs el tren. / NO sona bé «Aunque corras, vas a perder el tren.» / Fem servir will. Even if you run, you will miss the train.

Observem que quan l'oració condicional va carregada d'emoció (p.e., desig, ràbia, enuig, etc.), la regla pràctica encara es compleix. És a dir, com que el castellà faria servir la forma «ir + a + verb», en anglès faríem servir be going to.

7) Si no calles, et clavaré un mastegot! / Sona bé «Si no te callas, ¡te voy clavar un tortazo!» Fem servir be going to. / If you don't shut up, I'm going to punch you!

Bonus fact! Quan el català fa servir el temps de present amb sentit de futur, l'anglès vol el present continu. Exemple:

8) Demà vénen a Barcelona. / They are coming to Barcelona tomorrow.

9) Dimarts tanquen la carretera de Vic. / Tuesday they are closing the Vic Highway.