L'oració anglesa He must have a lot of money té dos sentits ben diferents. La primera expressa l'obligació i es tradueix per la perífrasi catalana: haver de: Ha de tenir molts diners. La segona expressa el que hom pensa que és molt probable i correspon al verb català deure. Per exemple, si algú porta un rellotge Rolex i condueix un Masserati, podem inferir que Deu tenir molts diners.

Pel que fa a l'obligació, l'ús de must es limita al temps de present; en tot altre temps es fa servir la perífrasi have to. Exemples:

  • He d'anar-me'n = I must leave.
  • Vaig haver de deixar de fumar = I had to quit smoking.
  • Haurem d'acabar-ho demà = We'll have to finish it tomorrow.

Les construccions amb must de probabilitat, amb una excepció, corresponen sempre a les del verb deure. Exemples:

  • Deu estimar-te; no deu estimar-te = He must love you; he must not love you.
  • Es deu haver perdut = He must have gotten/got lost.

L'excepció és que el català té dues construccions per a expressar probabilitat en el passat, una de pròxima (deu haver passat) i una altra de remota (devia passar); l'anglès fa servir la pròxima en tots dos casos: It must have happened.