L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) instal·larà 14 punts de control d’aigües subterrànies (piezòmetres) en 13 emplaçaments que corresponen a 10 comarques catalanes, entre les quals se’n preveuen a Moià, Súria, Cardona, Piera i Calaf. Es tracta de registres que permetran fer seguiment de l'evolució del nivell de les aigües subterrànies. Es preveu un termini de 9 mesos per a poder disposar del projecte constructiu per a la instal·lació dels 14 piezòmetres.

L’import per a la redacció del projecte és superior als 45.300 euros i permetrà que es redefineixi i es complementi l’actual xarxa piezomètrica amb la perforació de nous punts de control, de forma que totes les masses d’aigua disposin de la informació necessària per ser valorades des del punt de vista quantitatiu, tal com requereix la Directiva marc de l’aigua. La informació dels piezòmetres és vital per conèixer l’estat i evolució de les masses d’aigua subterrànies que són reserves estratègiques, especialment en temps d’escassetat d’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua té establerta una xarxa piezomètrica definida, amb prop de 380 punts de control, en alguns dels aqüífers de les conques internes de Catalunya, on es mesura de manera periòdica el nivell d’aigua subterrània. Aquesta xarxa ha permès valorar l’evolució dels nivells piezomètrics en aquests aqüífers i determinar l’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrànies. Els nous piezòmetres, quan estiguin en servei, permetran ampliar el coneixement sobre alguns àmbits territorials amb aqüífers on la informació provinent dels nivells piezomètrics és escàs o nul, la qual cosa impossibilita analitzar-ne l’estat quantitatiu.

La Directiva marc de l’aigua (DMA) disposa l’establiment de programes de seguiment i control de l’estat quantitatiu i qualitatiu de les aigües subterrànies, per tal d’informar periòdicament sobre aquestes. En l’annex V de la Directiva s’especifiquen els requisits que han de tenir les esmentades xarxes de control. Seguint les directrius de la DMA, la xarxa piezomètrica actual s’ha de redefinir i completar amb la perforació de nous punts de control, de forma que totes les masses d’aigua disposin de la informació necessària per ser valorades des del punt de vista quantitatiu.