La presó de Lledoners queda legalitzada 15 anys després de la posada en servei

La Generalitat ha aprovat el nou pla especial que corregeix el buit legal urbanístic del centre penitenciari

El president Montilla i la consellera Tura en la inauguació de la presó, l'octubre del 2008

El president Montilla i la consellera Tura en la inauguació de la presó, l'octubre del 2008 / ARXIU/SALVADOR REDO

David Bricollé

David Bricollé

La presó del Bages és, des d’aquest desembre, plenament legal. Just 15 anys després de la seva inauguració i posada en funcionament, la Generalitat ha aconseguit legalitzar urbanísticament el centre penitenciar Lledoners, ubicat a Sant Joan de Vilatorrada. Un pas que va quedar trastocat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 3 d’abril del 2009 (mig anys després de la posada en servei del centre) que, atès un recurs interposat per l’Associació Respectem el Pla de Bages, anul·lava un pla especial del sector que la Generalitat havia aprovat el 2005, en l’inici del projecte de la presó.

Aquest desembre la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central n’ha fet l’aprovació provisional del nou, que la de Catalunya ratificava com a definitiva. Un nou Pla Especial Urbanístic del Centre Penitenciari Lledoners que resol les llacunes que van quedar obertes.

Segons es detalla en la memòria d’aquest nou pla, que Regió7 ja va explicar l’abril passat, inclou l’equipament i els seus accessos, i s’ha redactat per iniciativa del Departament de Justícia per «dotar el centre penitenciari Lledoners de la cobertura legal necessària en l'àmbit urbanístic» per al seu desenvolupament. També s’hi concreta que el pla «estudia les bases per a la implantació de l’equipament penitenciari; examina els efectes que ha de produir en el territori i defineix les condicions d’ordenació i d’edificació que s’adopten pel que fa a l’ús de sòl inclòs dins l’àmbit d’ordenació». A més, també conté «les determinacions exigides» en el planejament general de Sant Joan de Vilatorrada i, concretament, en el que s’estableix en la «modificació puntual del POUM» que es va fer en relació amb aquest sector el juny del 2009, «que té la finalitat d’adequar el marc urbanístic per a l’establiment d’un centre penitenciari al Camp de Lledoners».

La seqüència dels fets que han motivat aquesta situació que pot semblar inversemblant es remunta a errors comesos fa 18 anys. En concret, tal com es detalla en el mateix document en l’apartat d’antecedents, el 25 de febrer del 2005 la Generalitat va fer l’aprovació definitiva del Pla Especial per a la creació d’un equipament penitenciari al Camp de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest document preveia la implantació del centre penitenciari «en uns terrenys que el pla general urbanístic del municipi classificava com a sòl no urbanitzable, sense cap especificació referent a la seva qualificació». El juliol de 2007 es va aprovar definitivament el Pla Especial que feia referència a la infraestructura viària per accedir a la presó i al sector urbanitzable delimitat de Mas Mollet.

L’abril del 2009, però, la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència davant el recurs contenciós interposat per l’Associació Respectem el Pla de Bages contra la resolució que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques havia dictat el febrer del 2005, de manera que declarava «nul·la de ple dret» l’aprovació del Pla Especial, «atès que proposava la implantació del centre penitenciari en sòl no urbanitzable». Parlem, per tant, d’una sentència que deixava en la il·legalitat urbanística un equipament que s’havia posat en funcionament feia prop de mig any, a final del 2008.

Per reconduir aquesta situació de buit legal, la Generalitat va aprovar tot just dos mesos després de la sentència una modificació puntual del POUM a l’àmbit del centre penitenciari i els seus accessos. Aquesta modificació classificava el sòl ocupat per la presó i els seus accessos com a sòl no urbanitzable, però qualificant diferents àmbits de manera específica com a Equipament Penitenciari, camí, o camí rural, amb una superfície global de 163.986 m².

El desembre del 2012 el Tribunal Suprem va desestimar un recurs de cassació que havia interposat la Generalitat contra aquella sentència d’anul·lació del Pla Especial, ratificant així el pronunciament del TSJC.

Tot i que el juny del 2009 es va fer aquella modificació puntual del Pla Urbanístic de Sant Joan en el sector de la presó, calia encara apuntalar-lo amb un pla especial per detallar-lo i desenvolupar-lo, que és el que ara s’ha aprovat i que abasta exactament aquell àmbit. Així, en el document que s’ha tramitat s’especifica que «el present PEUD es redacta i tramita amb la intenció de donar el marc legal urbanístic necessari a les diferents actuacions executades per la posada en funcionament del Centre Penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada».  

Subscriu-te per seguir llegint