Endesa inverteix 3 milions en el control de la xarxa elèctrica als boscos per evitar incendis

La companyia fa una tasca de neteja de vegetació de la zona propera a les línies i de vigilància durant tota la campanya d'estiu

Treballs en una zona propera a una línia elèctrica

Treballs en una zona propera a una línia elèctrica / Endesa

Redacció

Endesa inverteix 3 milions d'euros a la Catalunya central per tal de reforçar el control i vigilància de les seves línies, per evitar que siguin la causa d'un incendi forestal. En el conjunt del país, la inversió és de 20 millions. L'empresa utilitza aparells i sistemes que ja ha anat aplicant els darrers anys, com ara l’ús d’helicòpters, drons i l’I+D. Enguany. L'elèctrica, aquest dimarts ha presentat la campanya a Terrassa, a tocar de l’antic Hospital del Tòrax, al Vallès Occidental.

El Pla de l'empresa per aquest curs es vertebra, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l’ús d’helicòpters per fer termografies i vídeos HD i les inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la companyia.

Del total de 99.734 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53 % són aèries –és a dir, 52.628 quilòmetres– i, per tant, en bona part passen per zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, el fet que es tracti d'elements vius, que creixen, fa que la companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret un 97,1% de les línies d’alta tensió (AT) que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana tensió (MT) en són un 52,6 % i de baixa tensió (BT) un 49,6 %. Si poséssim el cablejat tot seguit, seria com donar 2,5 voltes al planeta Terra.

Una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèctriques. Són treballs tant en horitzontal com en vertical. Les tasques es realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents del territori, com el cos de Bombers, els Agents Rurals, Parcs Naturals de Catalunya o les administracions.

Una de les empreses en tasques forestals és l’ADF d’Osona, especialitzada en treballs en vertical. L’entitat, per exemple, ha incorporat, com a novetat, un casc amb multifuncions preventives que faciliten i milloren les feines i la reacció i resposta en cas d’emergències. Disposa d’un sistema de protecció auditiu -que minimitza els sorolls- equipat amb Bluetooth i un sistema de ràdio que permet la connexió simultània de fins a setze persones i a una distància de sis-cents metres. La seva connexió amb smartphones permet també realitzar i rebre trucades amb mans lliures. Aquest innovador dispositiu facilita la interconnexió entre els operaris a l’hora de treballar. A més, l’ADF ha comprat una pick up 100% elèctrica per anar a treballar al bosc, "la qual cosa és un afegitó rellevant pel què fa a les emissions i aporta un nou gra de sorra cap a la protecció del medi ambient", expliquen fonts de la companyia.

Igualment, també com a novetat, les brigades especialitzades que fan aquestes tasques també disposen d’un braçalet contra els cops de calor. Un pas més cap a la prevenció i la salut de les persones, ja que el dispositiu avalua la temperatura, la humitat i les pulsacions de qui el porta, i l’alerta davant d’una situació de risc, perquè aturi la feina de manera immediata. És un dispositiu que s'utilitza només en època estival, quan les temperatures poden ser molt altes.

La Companyia també disposa d’una màquina per a desbrossar teledirigida, que se suma a les metodologies que es fan servir per tal de crear corredors sota les línies elèctriques. El nou aparell, que es comanda a distància, millora les condicions de seguretat i salut de les persones que executen treballs de tala i esporga (no pateixen vibracions, ni fatiga, i tampoc inhalen els gasos de combustió) i minimitza el risc d’accidentalitat, ja que no bolca. Un equip més modern i segur que, a més, permet incrementar la producció.

Un escanneig complet cada tres anys

Els tres eixos es realitzen de forma continuada i periòdica arreu del territori, però n’hi ha una que es realitza de forma especialment intensiva cada tres anys. Es tracta de l’escaneig làser del 100% de les línies aèries d’alta tensió amb una combinació de tecnologia GPS i sensors làser, anomenat LIDAR (Light Detection And Ranging). Mitjançant aquest sistema s’ha creat un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com fer estudis de creixement de la massa forestal, una informació molt útil a l’hora de preveure treballs de tala i esporga selectiva. La Companyia també ha disposa d’un dron amb aquesta tecnologia.

La tecnologia LIDAR no només s’ha consolidat i s’ha revelat com una eina imprescindible per a tenir cura dels boscos als quals hi ha infraestructures elèctriques, sinó que ha fet un pas més en el manteniment preventiu i predictiu de les instal·lacions. Ara, a més enllà de controlar les distàncies per efectuar la tala i poda i comprovar, a posteriori, que s’ha fet correctament, també permet la detecció i identificació ràpida de defectes. L’eina, totalment dissenyada a les necessitats de la Companyia encaminades a realitzar aquestes tasques, permet també disposar d’imatges en 3D i fotografies d’alta qualitat, com si un street view es tractés. D’aquesta manera, la nova tecnologia possibilita agilitzar en molt els processos de resposta, reduir desplaçaments de les brigades -tot minimitzant, en conseqüència, accidents laborals in itinere- i, per tant, desplegar menys vehicles en camp, amb la qual cosa també es contribueix en la reducció de les emissions de CO2 i sumar un element cap a la transició energètica

Aplicació mòbil

Endesa disposa d’una aplicació mòbil dirigida a tot el personal que treballa en tasques de tala i esporga de la massa vegetal que creix al voltant de la xarxa de distribució per a reportar incidències in situ susceptibles d’originar un incendi forestal. L’objectiu de l’eina -d’ús diari i, per tant, activa i viva- és indicar, de manera clara, operativa i homogènia per a tothom, qualsevol element que es localitzi al voltant de les infraestructures elèctriques i que pugui representar un risc per a l’entorn natural (restes vegetals, un abocador incontrolat...). Aquesta aplicació, a més, permet generar automàticament unes fitxes, degudament documentades, emplenades i amb les coordenades geogràfiques perfectament indicades, amb les quals es notifiquen les incidències a l’autoritat competent per tal que es procedeixi a retirar la potencial amenaça. Així mateix, possibilita conèixer de manera instantània tota la informació introduïda, la qual cosa representa un pas de gegant respecte a la metodologia emprada fins ara .

L’aplicació, utilitzada com a eina per les brigades i personal que realitzen treballs de camp, permet, com a afegitó, alertar de situacions singulars detectades durant les inspeccions que cal tenir en compte. Això és, per exemple, de l’existència de nius d’ocells –especialment d’aus protegides-, no registrats prèviament, per tal d’activar els protocols pertinents relacionats amb l’avifauna i la protecció d’espècies.

De fet, aquestes notificacions extretes dels operaris que treballen a camp ja es feia abans, però no de manera unificada. Ara, gràcies a l’aplicació, s’automatitza, es normalitza i s’unifiquen els criteris de classificació i la mateixa metodologia, de manera que el resultat final no només és homogeni i estàndard, sinó que comparteix el mateix llenguatge i esdevé, per tant, més operatiu per a tothom.

Ús d’helicòpters: termografies i vídeos HD

Dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, i com a excel·lent mesura preventiva, la Companyia realitza inspeccions amb helicòpter, on col·loca càmeres termogràfiques i enregistra vídeos d’alta definició per després inspeccionar-los en detall.

Endesa sobrevola i revisa a Catalunya -mínim, un cop a l’any- els gairebé cent mil quilòmetres de línies elèctriques aèries d’alta, mitjana i baixa tensió, així com altres infraestructures de rellevància, com per exemple les subestacions.

A més, les clàssiques inspeccions termogràfiques i visuals tenen un processament de la informació cada vegada més semiautomàtic (machine learning) o automàtic (deep learning). I és que un cop es reben les fotografies i termogrames obtinguts en les inspeccions amb helicòpter s’etiqueten manualment totes les dades, que passen a formar part d’una gran base de dades que permet veure quins són els problemes més habituals o quins són els elements més “sans”. En revisions posteriors, i ja de manera semiautomàtica, es poden contrastar les fotografies obtingudes amb la base de dades i detectar si es repeteixen defectes mitjançant una aplicació informàtica.

El pas més enllà, tant pel que fa a la termografia com a la inspecció visual, és el què es coneix com a deep learning, una disciplina en la qual és una aplicació informàtica la que revisa les fotografies, els vídeos i els fotogrames obtinguts, de manera que el sistema per si sol aprèn a reconèixer cada element i el seu estat.

La termografia consisteix a sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter dotat d’una càmera de raigs infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior a la del mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), impossible de veure a simple vista, que poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur degut a l’acció d’efectes adversos, principalment meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com que les coordenades del “punt calent” queden registrades, automàticament s’activa el mecanisme per a arreglar-lo de forma ràpida. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles incidències i futures avaries.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, sinó que també es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia. A més, durant tot aquest any, tant a peu com amb un vehicle tot terreny -equipat amb una càmera especial- s’han recorregut les línies inspeccionant termogràficament els punts amb més risc, com les cruïlles amb autopistes, carreteres i ferrocarrils.

Ús de drons i inspeccions visuals

La Companyia utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. Aquests vehicles aeris no tripulats estan equipats amb càmeres d’alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges de les línies, especialment en punts de difícil accés, i sense haver d’interrompre el servei als clients. Es caracteritzen per ser molt estables en ple vol, la qual cosa permet fer gravacions d’alta qualitat. El dron amb tecnologia LIDAR se suma als ja habituals: els d’òptica convencional i ala aparells que realitzen també termografies.

D’aquesta manera s’agilitzen les inspeccions visuals en detall dels elements del cablejat aeri, ja que no s’ha de programar un tall en el subministrament perquè els tècnics pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

A més, la Companyia va començar a utilitzar-los per a verificar l’amplada dels corredors i corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de la línia i que actuen com a tallafocs, de manera que serveixen per auditar la tala i poda, i podrien fer reconeixements aeris del terreny en cas de situacions d’emergència. banda de comptar amb empreses col·laboradores, també s’ha format específicament a tècnics per tal que esdevinguin pilots i puguin realitzar aquestes tasques, els quals realitzen formació continuada i entrenaments amb l’objectiu d’ampliar i actualitzar els seus coneixements, alhora que es donen eines per afrontar millor la reparació d’incidències mitjançant, per exemple, cursos o simulacres.

Càmeres

D’altra banda, els helicòpters que realitzen les revisions també porten instal·lada una càmera de vídeo i/o fotografia d’alta definició (HD), mitjançant la qual es pot observar el tipus de vegetació –important per saber si el creixement serà ràpid o lent– i la seva densitat, a més de detectar defectes visuals que puguin haver-hi a les instal·lacions.

Un dels factors clau pel bon funcionament del sistema elèctric és la millora de la xarxa. Així, cada any la Companyia inverteix en noves tecnologies com ara l’’app’ o el processament de la informació mitjançant machine i/o deep learning, però també en la renovació d’infraestructures existents amb la finalitat de poder evitar alteracions i incidents en la continuïtat del subministrament. Els elements més significatius on s’actua és a les línies de baixa tensió (on es substitueix els cables convencionals per cable trenat), l’automatització a la xarxa de mitjana tensió, així com el canvi de cables, i el reforç de connectors, aïlladors, parallamps i proteccions diverses. A més, es realitzen revisions exhaustives de totes les instal·lacions.

Les accions per revisar l’estat de milers de quilòmetres de línies elèctriques aèries a les comarques catalanes són una mesura preventiva per evitar possibles anomalies a la xarxa i que tenen l’objectiu final de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients.

Per últim, els treballs es realitzen amb la col·laboració d’agents del territori i es manté una comunicació fluida tant amb el cos d’Agents Rurals i els bombers com amb les administracions per tal de reduir al màxim possibles situacions de risc.

Així, per exemple, Endesa i la Generalitat de Catalunya tenen establert mitjançant un conveni els protocols de coordinació i col·laboració en matèria de prevenció i actuació davant d’incendis forestals. En concret, el Pla Específic elaborat per afrontar la campanya d’incendis d’estiu recull que la Companyia posi fora de servei les reconnexions automàtiques de totes aquelles línies elèctriques ubicades en zones afectades pel Pla Alfa, específicament dels nivells Alfa2 i/o Alfa3, un procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.