La Sindicatura de Comptes ha fet públic un informe on es detecten irregularitats en l'exercici del 2019 del Consell Comarcal del Berguedà. Segons l'òrgan fiscalitzador, hi va haver un "fraccionament indegut" d'un contracte i l'incompliment de la normativa durant la contractació d'assegurances per un import de 34.150 euros. Va ser una "contractació successiva per cobrir necessitats recurrents o previsibles" i es van eludir els principis de publicitat i dels procediments d'adjudicació atès que no es va fer cap procediment de licitació. També es va incomplir la prohibició de firmar contractes amb un mateix contractista quan individualment o en el seu conjunt superen els valors màxims autoritzats.

L'informe de l'ens fiscalitzador assenyala que el Consell Comarcal del Berguedà durant l'exercici del 2019 no va fer cap procediment de licitació per aquesta contractació d'assegurances. És un dels punts que apareixen, juntament amb altres aspectes com la modificació de tres contractes de recollida de residus que van suposar un "canvi de model de recollida amb la implementació del model porta a porta", tot alterant "les condicions essencials" del contracte. Concretament, eren els contractes de la recollida de residus de Berguedà Centre; la recollida de la fracció orgànica a Gironella i Puig-Reig i a la recollida de la fracció orgànica a la Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola de Berguedà i Cercs. Per tot plegat, es diu a l'informe, s'hauria d'haver iniciat un nou procediment de licitació i no pas fer una modificació de contractes.

L'informe també assenyala que el Consell Comarcal va incomplir els terminis legalment establerts per a l’aprovació de la liquidació del pressupost i per a l’aprovació i posterior tramesa a la Sindicatura del Compte general de l’exercici 2019.

D'altra banda, també ve acompanyat d'un seguit de recomanacions com ara planificar amb temps suficient la tramitació de noves licitacions per renovar contractes i fer unes previsions d'ingressos i despeses "més rigoroses" perquè hi hagi un grau d'execució del pressupost més elevat. En aquell exercici, el grau d’execució del pressupost d’ingressos i de despeses va ser del 56,50% i del 61,76%, respectivament.