L’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit fer canvis en els requisits d’accés que demana als nous treballadors de l’administració local per, d’una banda, aconseguir més treballadors interessats a ocupar places i, de l’altra, oferir-los uns contractes indefinits que possibiliti la instal·lació a la vila. Les mesures tenen com a finalitat revertir l’actual situació de gran dificultat per part del consistori d’ocupar les places vacants, amb concursos que queden buits.

Els canvis afecten el dossier de planificació i ordenació del personal de l’Ajuntament amb el qual es gestiona la plantilla tant pel que fa als treballadors laborals com funcionaris. D’una banda, les modificacions afecten a la fitxa d’algunes places laborals per tal que incorporin la possibilitat que siguin ocupades per treballadors d’altres administracions en un procés de trasllat. Així, algunes places incorporaran el concepte de «mobilitat administrativa» per tal que les places lliures de l’Ajuntament de Puigcerdà les puguin ocupar professionals d’altres administracions locals d’arreu del país amb un procés de selecció reduït.

Una altra de les modificacions del pla de gestió de la plantilla és la inclusió en les noves ofertes la possibilitat que siguin ocupades per funcionaris de carrera amb plaça de feina indefinida. Això permetria els possibles interessats a planificar amb més seguretat un desplaçament a Puigcerdà, sovint amb la família, per començar-hi una nova vida. Amb la redefinició de les fitxes de cada plaça laboral i la seva fixació també es facilitarà que hi hagi més possibles interessats a ocupar-les per la seguretat que la plaça es mantindrà durant anys.

L’any passat l’Ajuntament de Puigcerdà es va trobar amb concursos deserts per ocupar les places d’administració econòmica i de contractació. Fins ara per cobrir les places el consistori creava una borsa de treball i obria un concurs amb una selecció de temari reduït a partir del qual convocava els aspirants. Això creava una plaça laboral de tres anys per a interins que no permet els treballadors nouvinguts a la vila fer un plantejament de futur.

En aquesta línia, el nou equip de govern ja va apuntar en entrar al consistori que a la plantilla municipal li faltaven com a mínim una dotzena de nous treballadors. Aquests nous empleats públics s’han d’anar incorporant en els pròxims anys a àrees com ara la Policia Local, la Brigada, l’àrea d’intervenció i els serveis administratius i tècnics. Un dels departaments amb més necessitat, tal com ha apuntat el mateix equip de govern, és l’econòmic, amb la qual cosa es crea un «embut» en altres àrees de la gestió pública.