Un expedient urbanístic a Francesc Armengol amenaça el Govern de Puigcerdà

La Junta de Govern de l’Ajuntament obre un expedient sancionador a l’empresa del tinent d’alcalde per presumptes obres il·legals a la seva benzinera

LA benzinera propietat del tinent d'alcalde Francesc Armengol objecte d'investigació

LA benzinera propietat del tinent d'alcalde Francesc Armengol objecte d'investigació / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

La coalició de govern a l’Ajuntament de Puigcerdà formada per quatre regidors de Junts i quatre de Futur ha quedat tocada amb l’obertura d’un expedient per presumpta il·legalitat urbanística a l’empresa Armen Home del tinent d’alcalde i líder de Futur, Francesc Armengol. Les obres d’ampliació de la benzinera que regenta Armengol han sembrat la desconfiança entre els socis de govern i des de Junts apunten que el futur de la coalició penja d’un fil.

La Junta de Govern local de l’Ajuntament ha obert un expedient sancionador i de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa que regenta Francesc Armengol i que gestiona la benzinera a tocar de la frontera amb l’estat francès. L’acta de la Junta de Govern explicita que "tal i com queda recollit a l’apartat d’antecedents, s’ha avisat al promotor, en diverses ocasions, que les obres contingudes al projecte d’ampliació de l’estació de servei (que d’entre altres, que en resum, preveuen l’ampliació de plantes de soterrani, caseta i instal·lacions del rentat de vehicles, cafeteria, ampliació botiga, ampliació de les oficines, etc.....), les quals no es podien iniciar sense l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector PAU-29, i així constava de forma reiterada als decrets d’alcaldia de data 13/06/2019, de 17/02/2022, de 28/02/2022 i requeriment de data 12/05/2022. tenint en compte, a més, que a dia de la data el projecte d’urbanització no està aprovat definitivament i que les obres d’ampliació i remodelació de l’estació de servei es troben pràcticament finalitzades, pel que per part del promotor s’ha fet cas omís i s’han incomplert de forma sistemàtica tots els requeriments i avisos realitzats per aquest Ajuntament en el sentit de no executar i aturar les obres fins a l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte d’urbanització del PAU-29, projecte executiu complert i aprovació definitiva de la delimitació dels trams urbans de la carretera nacional".

L'expedient continua: "Es fa saber motivadament que, d’acord amb la legalitat urbanística vigent en el moment d’iniciar el procediment, l’acte de què es tracta no és manifestament il·legalitzable però no es disposa encara ara del títol administratiu habilitant previ eficaç corresponent avantdit. Atès que aquest acte no és manifestament il·legalitzable ni comporta ara obres en curs d’execució, es requereix la persona interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu habilitant o efectuï la comunicació exigida sens perjudici (de la part no realitzada) que, si s’escau, pugui ajustar l’acte esmentat al contingut del títol administratiu atorgat o la comunicació prèvia efectuada. . En tot cas, s’ha d’advertir de les mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat que es podrien adoptar en el cas que l’acte no sigui legalitzable o no es legalitzi de conformitat amb el requeriment efectuat o que calgui efectuar".

Així, el document ordena "com a mesures provisionals per tal de garantir l’efectivitat de la resolució que posi fi al procediment el cessament dels usos il·legals del rentat de vehicles, de l’activitat de garatge i aparcament de vehicles, tot prohibint-ne la utilització o ocupació d’aquestes construccions i cal precintar-los, fins a que es doni compliment a la totalitat de condicions fixades a la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament per tal d’ampliar i remodelar l’estació de servei". I remarca "així mateix, s’ha d’ordenar com a mesures provisionals el cessament dels usos il·legals de l’ampliació dels serveis complementaris (venda al detall i altres serveis), només en allò que afecta a l’ampliació del magatzem en 105m2 (superfície final de 251 m2) i increment de la botiga i les oficines cadascuna d’elles en 110m2 (sup. final de 256m2 cadascuna) fins que es resolgui definitivament el procediment de la llicència ambiental atès que la llicència existent correspon a llicència ambiental municipal, segons Llei 20/2009, de 4 de desembre, resta pendent de la tramitació de l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal de Cerdanya perquè avaluï la no substancialitat de les modificacions".

La Junta de Govern aprova finalment "adoptar conjuntament a aquest expedient la imposició de sancions per infracció greu per l’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les determinacions urbanístiques sobre urbanització, usos del sòl i del subsòl i parcel·lació urbanística», tot això sens perjudici del que resulti de la instrucció del procediment.

"Si volen trencar, ens ho hauran de dir"

Francesc Armengol ha reiterat que, a nivell empresarial, tal com han expressat ja els representants oficials de Armen Home, les irregularitats es limiten a una qüestió administrativa i ha remarcat que en tot cas l'espai de rentar vehicles de la benzinera ja està tancada. A nivel polític, Armengol ha remarcat que el Govern de Puigcerdà continua treballant amb "transparència" activant aquest expedient i, pel que fa a la relació amb els socis de Junts, ha argumentat que "si ells volen trencar, ens ho hauran de dir, i si nosaltres volem trencar, els ho direm. Se que hi ha gent que ens te ganes. Nosaltres també ho analitzarem i fins que no es demostri el contrari formem una coalició. Si perquè abans d'entrar a l'Ajuntament es fés una irregularitat administrativa a l'empresa en la que soc accionista, que és la única cosa que s'ha fet, volen trencar, doncs haurem d'analitzar fins a quin punt volen que continuem junts o volem que continuem junts. Hem parlat i hem de decidir conjuntament el que fem".

"Hem d'esperar la resolució de l'expedient"

Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, ha emfatitzat que "de moment el que hem fet és obrir un expedient, que és un procediment tècnic i hem d'esperar que es resolgui, amb la qual cosa podria passar que tan sols es tractés efectivament d'una irregularitat administrativa". Sobre l'estat de la coalició, l'alcalde ha remarcat que la fortalesa del grup és ara la mateixa de fa un any i ha apuntat que, "en tot cas, quan es resolgui l'expedient ja en parlarem. Si es demostrés que hi ha irregularitats urbanístiques greus, ja prendrem les decisions, però llavors potser no els quatre de Junts sinó tots, però ara és encara massa d'hora".

La situació ha trencat la confiança a l’equip de Govern que ara encapçala l’alcalde Jordi Gassió (Junts). Els regidors es plantegen com poden demanar a la població el compliment de les normes, amb la vista posada en la imminent renovació del servei de recollida de la brossa, si els mateixos mandataris locals no compleixen la llei. Un trencament obert de la coalició o tan sols la discrepància de tres regidors donaria un nou rol al grup a l’oposició d’ERC, que amb cinc regidors va guanyar les eleccions.