Què passa si tenia dret a una herència legítima i no l'he rebuda?

És un aspecte important que cal considerar, tant si el difunt ha deixat un testament com si no ho ha fet

Una persona emplena un testament

Una persona emplena un testament / Agències

Bruna Segura

L'herència legítima és un aspecte important que cal considerar en una herència, hi hagi testament o no. Fa referència a la part de l'herència que els hereus forçosos tenen dret a rebre, i que no pot ser disposada lliurement pel testador. Els hereus forçosos són aquells que tenen dret a rebre una part de l'herència per llei, com ara els fills o el cònjuge. Si la víctima no ha atorgat testament, els hereus legals poden reclamar la seva part de l'herència.

A Catalunya, l'herència legítima suposa el 25% del total, la qual cosa equival una quarta part del cabal del patrimoni que aquesta persona deixa. Això vol dir que els hereus forçosos tenen dret a rebre aquesta part de l'herència, independentment del que s'hagi establert al testament. A més, a Catalunya, els hereus forçosos no tenen dret a una part específica de la casa o propietat del difunt, sinó que poden exigir el pagament de la part corresponent del valor total de la casa o propietat.

Els hereus forçosos són aquells que estan contemplats per llei i tenen dret a percebre una part determinada del cabal hereditari. En primer lloc, els fills de la persona traspassada són hereus forçosos. Si el testador no té fills, aleshores els pares del difunt seran legitimaris. En absència de descendents i ascendents, el cònjuge vidu té dret a la legítima. És important destacar que a Catalunya no es reconeix el dret dels avis com a legitimaris

Donacions en vida

Un fill pot reclamar la vida legítima, però els progenitors no tenen obligació d'acceptar-ho. En cas d'accedir a la petició, el progenitor haurà de materialitzar-lo mitjançant una donació en vida. Les donacions en vida es consideren avenços de l'herència a la mort del titular.

En vida del causant, no hi ha un dret de reclamació. Si els progenitors no accepten la reclamació de la legítima per part d'un fill, no té dret a rebre-la en vida del causant. En cas que el fill consideri que ha estat desheretat injustament, pot intentar impugnar el testament davant dels tribunals. Tot i això, haurà de presentar proves que demostrin que s'han vulnerat els seus drets com a hereu legítim.

La legítima es calcula en funció del grau de parentiu amb el difunt i varia segons la comunitat autònoma.

Deu anys per exercitar el dret

Si tenia dret a una legítima i no l'ha percebut, pot acudir als tribunals en defensa dels seus interessos. La llei indica que disposa d'un termini de 10 anys per poder exercitar-la. La legítima és la porció o part de béns que reserva la llei per als hereus forçosos, per la qual cosa el testador no en pot disposar. Si la preterició és intencional, l'hereu legal pot reclamar la legítima que li correspon encara que no tindrà dret al terç de millora. El pagament de la legítima pot tenir repercussions fiscals.