La Cambra d'Espanya, com a col·laboradora de la Secretaria d'Estat de Comerç, ha posat en marxa el programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització amb l'objectiu d'impulsar l'expansió i la consolidació de pimes exportadores, i facilitar-los així l'obertura de nous mercats o millorar posicionament en els seus mercats forans habituals.

 “El 2022, el sector exterior va aportar gairebé la meitat del creixement del PIB espanyol, amb una contribució de 2,6 punts percentuals sobre un increment del PIB del 5,5%. Espanya compta amb 57.000 empreses que exporten de manera regular i 190.000 més que ho fan de manera discontínua, però no ens podem aturar aquí, encara ens queda recorregut i especialment en el món de les pimes”, explica José Luis Bonet, president de la Cambra d’Espanya. “En els darrers anys hem progressat molt i durant les crisis econòmiques la internacionalització ha resultat ser un baló d'oxigen per a aquelles empreses que havien fet el pas. És important que fem un esforç tant des de les institucions públiques com des del món empresarial per intensificar la sortida a l'exterior de les nostres empreses”, assegura Bonet.

 

Fins a 25.000€ per obtenir certificats internacionals

Finançat pels Fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Programa té dues línies d’actuació. La primera, que ja es pot sol·licitar, és la de “Certificació Internacional”. El seu objectiu és donar suport a les empreses espanyoles en l'obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes o serveis fora de la Unió Europea.

L'ajut per empresa és de 20.000 euros, sobre un pressupost màxim de 25.000 €, i les despeses finançables són:

 • Consultoria associada a la certificació.
 • Costos d'enviament, devolució i / o destrucció de mostres.
 • Cost dels assajos de laboratori (a Espanya o a la destinació).
 • Emissió de la certificació / homologació.
 • Cost de realització d’auditories.
 • Cost de renovació/manteniment de certificats, si bé tindran caràcter prioritari pel que fa a suport, certificacions de primer any.
 • Traducció i legalització de documents.

A més, també són susceptibles de ser finançades les despeses derivades del procés de certificació de projectes ja iniciats o finalitzats, sempre que la data de factura i pagament dels conceptes per als quals se sol·liciti l'ajut sigui posterior a l'1 de gener del 2023.

 “Reduint el risc regulatori, l'empresa accediria a nous mercats i clients. Això és rellevant perquè, encara que des d'una perspectiva geogràfica les exportacions espanyoles han crescut a tots els mercats mundials, l'augment ha estat especialment intens amb els socis comercials més propers, de manera que el pes de la Unió Europea com a mercat de destinació representa el 62 ,8 % del total de les exportacions. És convenient la diversificació per intentar que el pes de les exportacions espanyoles es distribueixi als mercats de més potencial”, subratlla Julián López-Arenas, director de Competitivitat de la Cambra d'Espanya.

 Per sol·licitar aquests ajuts, l’empresa ha de tenir la consideració de pime; superar el milió d’euros en facturació; disposar d´un producte, servei o marca pròpia i, en el cas de sol·licitar una certificació voluntària fora de la UE, ser empresa exportadora. La Cambra d'Espanya ha habilitat una web des de la qual es pot obtenir tota la informació i sol·licitar l'ajut.

Mentories per ajudar a l'expansió internacional

L'altra línia del programa, el termini de sol·licitud del qual s'obrirà en les properes setmanes, és la de “Mentoring Internacional”. En una primera fase, es promou la col·laboració entre grans empreses i pimes, creant la figura del mentor internacional. Els mentors són perfils directius de grans empreses amb activitat exterior, que acompanyen la pime en la redefinició de la seva estratègia internacional. En arribar a la segona fase, les pimes podran rebre un ajut de 28.000 euros, sobre un pressupost màxim elegible de 35.000, per executar actuacions del pla d'actuació internacional definit amb el mentor en cinc àmbits: 

 1. Capacitació directiva o formació especialitzada dels departaments implicats en la internacionalització.
 2. Contractació de personal addicional al departament internacional de les PiME.
 3. Consultoria especialitzada per al desenvolupament del pla d’acció.
 4. Promoció internacional que abasta les despeses de promoció, difusió i publicitat en els mercats objecte del pla d'acció.
 5. Implantació comercial, contemplant la realització d’estudis de viabilitat, despeses d’assessorament jurídic i fiscal necessaris per a la implantació a la destinació.

Les empreses beneficiàries han de tenir consideració de pime; ser exportadores; disposar de producte, servei o marca pròpia; i facturar més de 10 milions d'euros. En el cas de pimes que hagin participat en programes públics d’iniciació a la internacionalització d’àmbit estatal, el límit serà d’un milió d’euros.

 La durada màxima del servei de mentorització és de 2 mesos, i la pime no podrà executar el pla d'acció fins que no finalitzi aquesta fase en què mentor i pime revisen el procés d'internacionalització de l'empresa; els seus mercats i clients prioritaris; així com la situació actual, perspectives i necessitats. A continuació, es definirà conjuntament l'estratègia i l'anàlisi de les possibles inversions en accions d'internacionalització, d'acord amb els cinc blocs de despesa del programa. Finalment, l'empresa presentarà al mentor el Pla d'Acció i procediran a fer una anàlisi conjunta abans de la seva validació.

 D'altra banda, les empreses que vulguin col·laborar en el programa com a mentores, hauran d'enviar la seva sol·licitud d'adhesió al Catàleg de Mentors, i complir quatre requisits: ser gran empresa (250 treballadors o més), facturar més de 50 milions d'euros, tenir activitat internacional, i posar a disposició del programa, bons de 15 hores de personal directiu amb més de 5 anys d'experiència en el camp internacional. La Cambra d'Espanya preseleccionarà la pime beneficiària i farà les assignacions en funció de la disponibilitat del mentor de la gran empresa.

 El Programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització estarà obert fins al 31 de desembre de 2024, i les pimes s'hauran de presentar a la convocatòria d'ajuts que publiqui la Cambra de Comerç d'Espanya a la seu electrònica. Més informació a la Web.