Del 15 de febrer al 31 de març de 2023 es va obrir el termini per sol·licitar l'ajuda extraordinària de 200 euros per a rendes baixes. Després d'uns quants mesos, moltes persones no han rebut resposta a la seva sol·licitud. I els que sí que saben que els hi han acceptat, molts encara no l'han cobrat.

Segons l'Agència Tributària, el termini per pagar les ajudes és de 3 mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Si és així, a inicis de juliol, a tot tardar, totes les sol·licituds acceptades ja haurien d'haver-se fet efectives als números de compte d'aquests ciutadans, cosa que no ha estat així.

El Periódico, del grup 'Prensa Ibérica', assegura que l'Agència Tributària ha anunciat que, el retard dels pagaments ha estat perquè hi ha una sobrecàrrega de treball envers la sol·licitud d'aquesta ajuda. A més, també comenten que va ajuntar-se amb la campanya de la Renda, fent més difícil poder analitzar i estudiar cada cas i poder-lo resoldre amb eficàcia i tranquil·litat.

Agència Tributària AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

El Govern té una partida de 1.200 milions d'euros per aquesta línia d'ajudes

La mateixa administració diu que durant aquest mes d'octubre quedarà tot arreglat, notificant a les persones que se'ls hi ha denegat l'ajuda i rebent l'ingrés les que els hi han acceptat.

Saps si t'acceptaran l'ajuda de 200 euros?

La resolució serà positiva si estàs donat d'alta com a afiliat a la Seguretat Social, si has rebut una prestació o subsidi per desocupació, si ets resident habitual a Espanya i si tens una renda inferior a 27.000 euros bruts anuals i si el teu patrimoni no supera els 75.000 euros, amb data del 31 de desembre de 2022, descomptant l'habitatge habitual.

S'estima que 4,2 milions de llars espanyoles se'n beneficiïn

Si amb data de 31 de desembre de 2022, has rebut l'Ingrés Mínim Vital, incloent-hi el complement d'ajuda a la infància, si perceps una pensió per Règim General, Règim especial de la Seguretat Social o Règim de Classes Passives de l'Estat, si perceps una prestació anàloga de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA, i, en el cas que, durant l'any 2022 alguna persona que convisqui en el mateix domicili hagi estat administrador de dret d'una societat mercantil que no hagués cessat la seva activitat a 31 de desembre o que fossin titulars de valors representatius de la participació en fons propis d'una societat mercantil no negociats en mercats organitzats, la resolució a l'ajuda de 200 euros seria negativa.