La riquesa generada per l’empresa privada del Bages, mesurada en termes de Valor Afegit Brut, va caure entre els anys 2017 i 2021, el -2,34%, molt per sobre de la mitjana catalana en el mateix període, que va ser del -0,59%. Aquesta dada es desprèn del darrer estudi sobre dinamisme empresarial a la comarca, que ha elaborat, amb resultats del 2021, la Cambra de Comerç de Manresa, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona. Així, mentre a Catalunya el nombre d’empreses va augmentar un 0,53% en termes de taxa anual acumulativa en aquest període, al Bages ho va fer a un ritme sensiblement menor (0,15%). També la productivitat va caure més al Bages que al conjunt de Catalunya (-3,05% i -2,28%). Quant a l’ocupació va evolucionar de forma menys positiva al Bages que al conjunt de Catalunya (0,73% i 1,20%, respectivament).

Aquesta acumulació de resultats negatius en relació al conjunt català va provocar que el pes de la riquesa generada pel sector privat del Bages sobre el conjunt de Catalunya passés a situar-se en l’1,67% el 2021, quan el 2017 era de l’1,79. 

L’estudi analitza el «dinamisme empresarial» de la comarca, que contempla el nombre d’empreses, la dimensió empresarial i la seva productivitat. En relació al conjunt del país, la dinàmica al Bages es caracteritza, constata l’estudi, per un menor creixement de la dimensió empresarial, un menor augment del nombre d’empreses i una caiguda més gran de la productivitat, que en els tres anys precedents a la pandèmia havia registrat un millor comportament que la catalana. En relació als sectors productius, entre 2017 i 2021, el VAB d’aquests va evolucionar de forma més negativa al Bages que al conjunt de Catalunya en tots llevat de la indústria. Entre el 2017 i el 2019, l’índex de dinamisme empresarial era superior al Bages que la mitjana catalana. La covid, però, va fer davallar vuit punts el valor bagenc per sota del català. El 2021 es va retallar la diferència, però no prou per tornar a agafar el ritme del país.

El 2021, el Bages tenia 10.882 empreses i un total de 55.932 ocupats. El VAB va ser 2.883,40 milions d’euros. En relació a l’any anterior, el de la pandèmia, el nombre d’empreses havia crescut el 0,84%, mentre que el d’ocupats ho haia fet el 3,17%. El VAB havia crescut el 7,27%, però encara se situava en uns cinc-cents milions d’euros per sota del resultat del 2019.

Per a Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manrea, el resultat del 2021 permet «constatar la recuperació econòmica respecte del 2020, però encara no vam arribar a recuperar les dades del període pre-covid». Gratacòs assegura que «confiàvem que el 2021 hauria estat un any de més recuperació, però no va ser així, sobretot per dos factors: el poc pes que té el turisme en l’economia de la comarca i la indefinició que hi havia en el sector de l’automoció respecte a les estratègies de les indústries manufactureres sobre el vehicle elèctric». A més, recorda Gratacòs, el 2021 «va ser un any de molta inflació».

Per sectors, la indústria ha mostrar en el període 2017-2021 una dinàmica més negativa que el sector al conjunt català, amb decreixements de l’11,5% i de l’11,2%, respectivament. El Bages perd en la referència amb Catalunya en unitats empresarials, però experimenta un lleuger millor comportament en productivitat i en dimensió empresarial. En relació a la mateixa comarca, ha incrementat el seu volum d’ocupació, fins al 30,8%, amb una estimació corresponent al 2023, però ha perdut en nombre d’empreses (11,5%) i també en VAB (41,5%).

La construcció també presenta pitjors registres en el període 2017-2021 que la mitjana nacional, en el conjunt dels tres components del dinamisme empresarial. El pes sobre l’economia bagenca el continua mantenint a l’entorn del 6,5% en ocupació, de l’11% en empreses i una mica per sobre del 4% en VAB.

Quant als serveis, el dinamisme del sector ha perdut en productivitat per ocupat respecte de la mitjana catalana i també en dimensió empresarial, i es manté en xifres similars quant a nombre d’empreses. En l’estimació del 2023, suposa prop del 60% de l’ocupació, el 71% d’empreses i el 51% del VAB.

El primari, per la seva banda, representava el 2021 prop del 7% del nombre d’empreses bagenques i el 2,8% de l’ocupació. El VAB del primari suposava poc més del 3% del total bagenc.