Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages, continua la seva lluita per denunciar la tala d'arbres, el novembre passat, al bosc de ribera de la riera de Rajadell. Opina que l'actuació, «a part de ser del tot desafortunada i maldestre, vulnera la normativa contemplada en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rajadell i en el Pla Director Urbanístic (PDU) del Pla de Bages i, sobretot, va en contra dels principis més bàsics de la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat».

Per una banda, fa notar que el POUM de Rajadell «considera l'espai afectat com un sistema hidrogràfic i com un camí connector important que no pot desaparèixer i que cal mantenir i protegir per fer-lo accessible». També, que «no es pot dur a terme cap aprofitament que provoqui la transformació de la comunitat vegetal cap a estadis de menys valor ecològic. En els àmbits de vegetació de ribera només s'admeten actuacions encaminades a l'eliminació de la vegetació al·lòctona invasora i la substitució per espècies autòctones no invasores». Per tant, «el que s'ha fet no ha tingut en compte la normativa i no ha estat, ni molt menys, una actuació encaminada a la protecció del bosc de ribera».

Per altra banda, recorda que «pels aprofitaments forestals és requisit disposar d'un informe favorable de l'Ajuntament», la qual cosa posa en dubte, atès que «la tala no ha tingut en compte la normativa que regeix». Afegeix, alhora, que «l'explotació forestal realitzada a les estretes franges de bosc de ribera que voregen els camps del Forn i la Teula s'ha fet en uns espais» que, «segons el POUM, cal preservar per l'interès intrínsec dels seus valors com a peces i connectors d'interès natural ja que la seva qualitat, valors naturals i disposició estratègica garanteixen el manteniment, desenvolupament i desplaçament de les espècies, i reforcen i asseguren la permeabilitat ecològica entre els espais d'interès natural. La desafortunada intervenció no ha tingut present cap d'aquestes recomanacions».

Quant al PDU del Pla de Bages, assenyala que les actuacions realitzades tampoc no compleixen la normativa. «No han estat compatibles amb la preservació dels valors paisatgístics, ni amb la connectivitat ecològica, ni amb el manteniment d'una alta biodiversitat dins l'àmbit de la riera de Rajadell i la vegetació de ribera associada» i «no s'ha fet cap cas a la protecció de la totalitat dels terrenys inclosos en aquestes àrees, amb especial èmfasi en els espais delimitats com a domini públic fluvial i les formacions forestals riberenques, tal com marca la normativa». La tala «ha afectat a formacions riberenques existents i també la continuïtat de la riera de Rajadell i les seves funcions connectores» i «no s'ha considerat la prohibició clara del PDU sobre totes les intervencions que pugin degradar o alterar les condicions dels ecosistemes naturals i el paisatge riberenc».