TRIBUNA

El pressupost municipal per als nous regidors

Joaquim Solé Vilanova

Joaquim Solé Vilanova

Estem a octubre i cal preparar el pressupost del 2024. Caldrà que l’alcalde i el regidor d’hisenda, facin trobades amb tot l’equip de govern, per explicar de forma planera la situació financera de l’ajuntament, per fixar els límits del pressupost de despesa, i per decidir l’augment o no dels ingressos tributaris.

Fins al 31 de desembre l’equip de govern té al davant una cursa d’obstacles i decisions. El primer és modificar les ordenances fiscals d’impostos i taxes i preus una mica a cegues, després saber quin volum tindran les transferències de l’Estat als municipis, i finalment tenir clar el pressupost de despesa.

No entrarem a comentar els augments de despesa a cada àrea municipal perquè són decisions de cada ajuntament, però sí que cal tenir en compte, els increments obligats a causa dels més elevats costos de l’energia i més alts interessos dels préstecs degut a la pujada de tipus el darrer any. Es calcula un augment de despesa en energia entre el 50% i el 300%, i un augment en els interessos a pagar pel deute que el 2024 representarà el doble, el triple i fins a sis vegades més dels interessos pagats el 2022.

En quan els ingressos cal calcular pel 2024 la transferència derivada de la Participació dels Municipis en els Tributs de l’Estat (PMTE). L’actual situació del govern estatal en funcions fa que a data d’avui els ajuntaments no sàpiguen res de res. La PMTE té dues parts: una serà la liquidació final de la PMTE del 2022 que es rep el 2024. Aquesta pot ser zero o pot ser positiva. Sembla que el 2024 representarà un extra del 20% respecte a la bestreta del 2022, xifra elevada que pot fer ballar les previsions que es facin ara del pressupost.

A més els ajuntaments han de decidir si incrementen l’IBI. Aquesta puja es pot fer augmentant el tipus de gravamen. Els ajuntaments també poden demanar a Cadastre (Ministeri d’Hisenda), que faci una revisió cadastral al municipi. És bo fer-ho el primer any de legislatura perquè els valors nous, calculats el 2024, entrin en vigor el 2025. Tanmateix, a data d’avui, Cadastre té ja el cupo ple de municipis per revisar el 2024. Per tant, cal ja decidir-ho pel 2025 i que entrin en vigor el 2026. L’augment del IBI es fa també necessari per compensar la pèrdua d’un 33 % de mitjana dels ingressos per plusvàlua que ha comportat als ajuntaments la Sentència del TC del 2021, i que la nova llei de l’impost no ha situat la recaptació als nivells d’abans.

Finalment, el regidor d’hisenda ha de decidir què fa amb les tarifes de les taxes i preus públics, per tal que la recaptació augmenti el que pugi la inflació. I si per motius electorals a finals del 2022 no es varen apujar els imports segons l’IPC, ara caldria apujar l’IPC del 2022 i 2023. Si això no es fa, es compta reduir despeses per un altre cantó? S’apujarà l’IBI per compensar la caiguda del valor real de les tarifes? El pressupost ha de quadrar. Per això avui dia els regidors d’hisenda són uns herois!