Who, whom i whose

Lou Hevly

Lou Hevly

Els adjectius relatius who, whom i whose corresponen gramaticalment als mots personals he, him i his. Així, si dubtem entre quin mot interrogatiu cal fer servir, pot servir de guia provar de substituir els interrogatius pels mots personals. Exemple 

Qui va venir?

Com que sabem que en anglès diem He came, sabem que Who came? és la forma correcta.

A qui estimes?

Com que sabem que en anglès diem You love him, sabem que Whom do you love? és la forma correcta.

Però Bo Diddly no canta Whom do you love?, sinó Who do you love. És veritat. Als angloparlants no agrada el mot whom perquè sona afectat i artificiós. Ara bé, després d’una preposició no podem dir mai who; sempre ha de ser whom:

With whom did you dance? Però això tampoc no ens agrada; doncs col·loquem la preposició al final de l’oració perquè no tinguem l’obligació d’usar whom: Who did you dance with?

Whose també pot fer de pronom:

De qui són aquests llibres?

Whose books are these? 

Aquests llibres no són meus; de qui són?

These books aren’t mine; whose are they?

Observem que en castellà hi ha l’adjectiu relatiu possessiu cuyo -a, el sentit del qual correspon a whose:

Conocí a una chica cuyos padres eran de Vic.

I met a girl whose parents were from Vic.