El ministre José Luis Escrivà porta una nova reforma amb l'objectiu d'acabar amb la taxa de reposició de l'Administració Pública el 2025. Aquesta taxa és la ràtio que, actualment s'utilitza per, segons les baixes produïdes, determinar el nombre de persones que poden accedir a l'Administració Pública. Així doncs, gràcies a aquesta reforma es podrien convocar places sense tenir límits prefixats.

L'Administració Pública necessita reforçar les plantilles i recuperar els treballadors que s'han perdut en l'última dècada. Per aquest motiu i gràcies a la reforma, ja no hi hauria una limitació d'Ofertes de Feina Pública.

El nou model d'Escrivà

El ministre a càrrec del Ministeri de Transformació Digital i de Funció Pública vol implementar un nou model basat en les necessitats de cada servei. 

A hores d'ara, la plantilla té un creixement vegetatiu.

La nova reforma espera portar un model en el qual les plantilles es basin segons els serveis públics que ha de prestar l'Estat de Benestar i els escenaris pressupostaris plurianuals fixats per la Unió Europea.

L'objectiuu és arribar al 18% de funcionaris sobre el total de treballadors. Per arribar a aquest objectiu, s'han de crear uns 400.000 nous llocs com a funcionaris.

Els RH també canviaran

El model proposat pel ministre espera canviar el model actual de la selecció de personal i promoció professional. Escrivà busca un nou sistema basat en tasques i competències necessàries per al desenvolupament dels diversos llocs susceptibles de ser ocupats. Vol centrar-se en polítiques upskilling i reskilling pels funcionaris.

Les noves polítiques de recursos humans

L'upskilling fa referència a la formació d'un professional en noves habilitats i competències, les quals l'ajudaran a millorar, ser més productiu i optar a promoció interna.

El reskilling és un concepte que significa reciclatge professional; poder donar noves habilitats i competències a un treballador per tal que pugui optar a un altre lloc de treball professional. Això sol succeir quan no troben la vacant a cobrir.

400.000 nous llocs de funcionari freepik

S'haurà de crear un nou Estatut del Directiu Públic

En aquest estatut es concretaran els sistemes de selecció de caràcter meritocràtic, a més, s'elaboraran perfils i competències directives entorn d'un catàleg, amb els períodes d'execució estables, causes de remoció taxades, avaluació regular de l'execució i un sistema de retribucions vinculat als objectius als quals s'ha arribat. 

A més, es crearà un pla per captar talent junior i senior, els quals busquin una "segona carrera" fora del sector privat

Escrivà

Les polítiques públiques

Es proporcionarà a l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques Públiques el rol en l'avaluació prèvia i disseny de les diferents polítiques públiques; fent èmfasi en basar les polítiques públiques en una sòlida evidència científica, sotmesa a controls 'ex ante' i 'ex post'. A més, es potenciarà el paper de l'Autoritat Independent de Responsabilitat fiscal en el control i avaluació.

Cada ministeri tindrà un sistema d'indicadors, un calendari d'avaluacions i una bona supervisió de les polítiques públiques. En aquest punt, Escrivà posa un punt final, afegint la intel·ligència artificial dins aquesta nova reforma.