Seixanta expedients a l’Ajuntament de Manresa per factures indegudes el 2023

Els grups de l’oposició municipal Fem i Junts posen de manifest l’advertiment del servei d’Intervenció

Imatge del darrer ple de l’Ajuntament de Manresa

Imatge del darrer ple de l’Ajuntament de Manresa / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Francesc Galindo

El Servei d’Intervenció General de l’Ajuntament de Manresa ha comptabilitzat 60 Reconeixements Extrajudicials de Crèdit (REC) durant el 2023, quatre mes que l’any anterior.

La dada la va posar de manifest primer el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé i, després, el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, durant el darrer ple municipal. El Reconeixement Extrajudicial de Crèdit és una eina administrativa per a l’aprovació i pagament de factures a proveïdors al marge del procediment habitual de tramitació de la despesa pública

Quan, per les circumstàncies que siguin, s’han realitzat despeses al marge d’aquest procediment, i sempre que l’Ajuntament reconegui que s’ha prestat el servei o subministrat el bé correctament, cal tramitar un REC, que ha de ser aprovat pel ple municipal.

L’informe de control intern realitzat pel servei d’Intervenció detalla que l’any passat hi va haver 60 expedients que van esdevenir Reconeixements Extrajudicials de Crèdit resolts pel ple municipal. L’informe afirma que pel que fa «a la contractació menor, cal encara millorar la tramitació prèvia de l’encàrrec, per a la seva aprovació i posterior arribada de la factura, perquè es continuen amb els Reconeixements Extrajudicials de Crèdit».

Trapé va afirmar que «seguim tenint Reconeixements Extrajudicials de Crèdit, ho veiem a cada ple» i va destacar, en el mateix sentit que l’informe, la necessitat d’introduir els canvis que siguin necessaris perquè les factures puguin arribar de forma adequada a la comptabilitat municipal.

El grup polític d’oposició va explicar que l’informe posa de manifest la necessitat de reduir el nombre de factures que no han estat aprovades prèviament i que «cal ser més diligents en temes de contractació menor». A més de l’informe de control intern va passar pel ple l’informe d’Intervenció en relació amb el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, informes de control financer permanent del Pla de Control Anual i l’informe d’auditoria del Registre Comptable de Factures de l’exercici 2023.

El president del grup de Junts, Ramon Bacardit, va reiterar que hi ha un augment preocupant de la despesa corrent fins al punt que «estem hipotecant el futur d’aquest Ajuntament». Va afirmar que hi ha «un recorregut de millora evident en les contractacions i en els Reconeixements Extrajudicials de Crèdit» i va esperonar «que es vagin resolent».

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, per la seva part va voler posar en context les afirmacions i va dir que l’informe té un 98% d’aspectes positius i un 2% de negatius.

Sobre el Reconeixement Extrajudicial de Crèdit va assegurar que «és un tema que el tenim present i procurarem que siguin els menys possibles». Massegú va explicar que hi ha temes que ja es troben en vies de solució com la reiteració en la contractació menor que no és un tema fàcil de resoldre, però ja hi ha un pla per donar-hi resposta.

El pla estratègic de subvencions també s’està treballant i en un termini no superior als 3 mesos s’elaborarà un pla d’actuació per resoldre deficiències. El regidor d’Hisenda va coincidir amb el grup de Junts la necessitat d’estar amatents als senyals financers d’alerta, però va recordar que, objectivament, les finances municipals estan sanejades pel que fa als principals ratis, com són l’endeutament o el romanent de tresoreria.

Mitjans insuficients

L’informe afirma que «per a l’exercici 2023 aquesta Intervenció no ha disposat de mitjans personals suficients per a l’exercici del control intern» i seria necessari dotar el pressupost amb més crèdit per contractar firmes d’auditoria o incrementar el personal. També deixa constància que «per aquest exercici 2024 la dotació per nous contractes ha estat incrementada de manera suficient».

Subscriu-te per seguir llegint